Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

Financiën

Programma: 2.2 Parkeren

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

13

25

38

Lasten

-46

-60

-106

Saldo

-33

-35

-68

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-33

-35

-68

Toelichting budget

Op koers

Opbrengst Laadpalen
Voorschoten heeft de plaatsing van laadpalen en de exploitatie daarvan uitbesteed. De gemeente ontvangt op basis van het gebruik en het totaal aantal geplaatste laadpalen een bijdrage. De bijdrage is geraamd op € 25.000.

Planmatig onderhoud
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3

ga terug