Voorjaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3.1

Ieder kind  zoveel mogelijk de ondersteuning bieden die het nodig heeft om aansluiting te vinden en te behouden bij het geschikte onderwijs

4.3.2

Sociale achterstanden en taalachterstanden bij kinderen voorkomen. Kinderen tot 4 jaar hebben hierbij onze speciale aandacht

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
Voor de doelgroep 2 tot 4 jaar:
Stimuleren van het jonge kind vormt de kern van het onderwijsachterstandenbeleid. Door gerichte en speelse stimulering van de ontwikkeling op jonge leeftijd in te zetten, kunnen we de kinderen een stevige basis meegeven voor hun verdere schoolloopbaan en het functioneren in onze maatschappij. Binnen gemeenten wordt het GOAB steeds meer afgestemd met aanpalende beleidsterreinen, zoals harmonisatie voorschoolse voorzieningen, zorgstructuur, IKC-ontwikkeling, aansluiting PO-VO en gelijke kansen in het onderwijs.

Voor de doelgroep 4 tot 13 jaar:
Bij de vroegschoolse periode heeft de gemeente meer een regiefunctie. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gehele VVE-aanbod, dus inclusief het vroegschoolse aanbod en de resultaten, vastgelegd in de Resultaatafspraken.  
Naast de resultaten van VVE zijn er nog andere onderdelen in het GOAB die op het bordje van de gemeentes liggen in de basisschoolleeftijd:  de inrichting van schakelklassen of andere vormen van leertijdverlenging zoals zomerscholen.

De gemeente Voorschoten ontvangt in 2019 voor het bestrijden van onderwijsachterstanden een rijksbijdrage van € 154.581. Deze rijksbijdrage is geoormerkt en (tenminste) hetzelfde bedrag zal ook in 2020 tot en met 2022 beschikbaar worden gesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk of de rijksbijdrage tussen 2020 en 2022 zal worden verhoogd.

4.3.3

Kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen

Lasten

Begroot € -473
Voorgestelde wijziging € -139
Begroting na wijziging € -611
ga terug