Voorjaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2.1

Zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting

Het IHP omschrijft de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting voor de periode 2020-2035 op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. Voor voorbereidende fase is inmiddels afgerond. In de 2e helft van 2019 zullen de relevante trends en ontwikkelingen op dit gebied in beeld worden gebracht en afgezet tegen het huidige beleidskader en mogelijk aanvullende ambities. Er wordt gekeken naar de huidige capaciteit van de gebouwen, ontwikkelingen in leerlingenprognoses en ruimtebehoefte. Dit alles wordt vertaald in een aantal scenario’s om te komen tot de gewenste voorzieningenstructuur. Afhankelijk van het gekozen scenario zullen de kosten hiervoor in de begroting worden verwerkt.

4.2.2

De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden

Zie 4.2.1.

4.2.3

Optimaal gebruik onderwijsgebouwen

Lasten

Begroot € -1.005
Voorgestelde wijziging € -22
Begroting na wijziging € -1.027
ga terug