Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3.1

Optimaliseren van het vastgoedbeheer

In 2020 worden kostendekkende huren ingevoerd. Conform raadsbesluit zullen de hogere huuropbrengsten volledig worden gecompenseerd aan de gebruikers. Dit wordt meegenomen in het subsidiebeleid dat momenteel wordt herzien.

0.3.2

Verduurzamen van het vastgoed

In afwijking op de aangegeven planning wordt het onderzoek over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in het 3e kwartaal afgerond. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een voorstel opgesteld over de gewenste uitvoeringsambitie per pand en de daarbij behorende investeringen. De komende periode wordt onderzocht hoe in samenhang met het initiatiefvoorstel voor een samenhangend en duurzaam accommodatiebeleid, dit vorm gegeven wordt.

0.3.3

Afstoten van gebouwen die niet bijdragen aan gemeentelijke doelen en/of een wettelijke taak zijn

De komende periode wordt onderzocht hoe de diverse ontwikkelingen op het gebied van vastgoed zoals een zelfstandige gemeente, verduurzaming van panden en multifunctioneel gebruik in samenhang met een breed accommodatiebeleid vorm gegeven kunnen worden.

Vijf van de tien voorgenomen panden om af te stoten zijn verkocht. Voor het Cultureel Centrum is het voornemen om deze in 2021 af te stoten. De overige drie panden zijn in gebruik voor de ambtelijke huisvesting. Vanwege het beëindigen van de intentie tot centrale huisvesting is het afstoten van deze drie panden niet mogelijk. Deze panden zullen daarom vanaf 2020 weer in regulier beheer genomen moeten worden.  

De beschikbare budgetten voor het onderhoud zijn onvoldoende om de huidige vastgoedportefeuille duurzaam in stand te houden. In 2019 wordt, rekening houdend met het initiatiefvoorstel voor een samenhangend en duurzaam accommodatiebeleid, het beheerplan vastgoed aan de raad voorgelegd.

Lasten

Begroot € -199
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -199
ga terug